Logotipo2

Subministros

O Tempo
    Escolla localidade
————— ENLACES DE INTERESE —————

    Deputación Ourense

    Dirección Xeral de Tráfico

    Ministerio de Fomento

    Consumo e Emisións de Vehículos

         Teléfonos de interese

 

SUBMINISTRACIÓNS DE MOBILIARIO URBANO.
 
 
Para este ano 2018, os concellos e entidades locais da provincia, poderán acceder á cooperación provincial consistente na entrega e instalación de bancos e marquesiñas no seus respectivos termos municipais.
 
As solicitudes, asinadas polo órgano competente do concello, presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación e irán dirixidas á Presidencia da Deputación, con indicación do número de unidades solicitadas e do lugar no que teñan de ser instaladas. Coa solicitude, achegarase o xustificante do ingreso na facenda provincial da achega municipal correspondente. A realización do ingreso será requisito imprescindible para o inicio da tramitación da adquisición, entrega e instalación do mobiliario solicitado.
 
    Consulta gráfica do mobiliario:
 
    Subministración de mobiliario (SIN EXISTENCIAS)